Google Translation Disclaimer

The Fairfax County Public Schools web site is being translated through "machine translation" powered by Google..

By selecting a language from the menu, you are asking for pages on this site to be converted into a language other than English. As with any machine translation, the conversion is not context-sensitive and may not fully convert text into its intended meaning. Fairfax County Public Schools cannot guarantee the accuracy of the converted text nor are we liable for any resulting issues. Graphics with text, PDF files and special applications on this site cannot be translated.

 

اللغة العربية/ Arabic

موقع مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية على شبكة الانترنيت يترجم من خلال موقع "الترجمة الآلية" المدعومة من نظام جوجل Google .

عند اختيارك لأية لغة من القائمة، فأنت تطلب من صفحة الموقع أن تتغير إلى لغة أخرى غير اللغة الانجليزية. كما هو الحال مع أية ترجمة آلية، التحويل يكون غير دقيق وربما يغيير التحويل المعنى الكامل للنص. لا تضمن مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية دقة النص المحّول كما أننا غير مسؤولين عن أية أخطاء ناتجة عن ذلك. الرسومات مع النصوص، والملفات في شكل صورة والتي تعرف بـ PDF والاستمارات الخاصة على هذا الموقع لا يمكن ترجمتها.

 

中文/Chinese

費郡公立學校的網站是由谷歌搜索引擎提供的“機器翻譯”系統翻譯的。

通過菜單中的語言選擇功能,您可以要求把網頁翻譯成英語以外的一種語言。和其他機器翻譯一樣,翻譯過來的語言版本並不對原文的内容敏感,因此不一定能夠全部反應出原文希望表達的意思。費郡公立學校無法保證翻譯文本的準確性,我們因此也不對此引起的任何問題負責。本網站上圖表中的文字、PDF 文件以及其他特別應用是無法翻譯的。

 

فارسی/  FARSI

مطالب وب سایت مدارس عمومی کانتی فیرفکس با استفاده از "ماشین ترجمه" گوگل (Google ) ترجمه شده است.

با انتخاب کردن یک زبان از فهرست زبانها، شما درخواست میکنید که صفحاتی از این وب سایت بزبان دیگری بغیر از زبان انگلیسی ترجمه گردد. همانطوریکه در مورد سایر ماشینهای ترجمه زبان نیز صادق است، اینگونه تبدیل یا ترجمه حساسیت لازم برای درک مفهوم کلی را ندارد و نمی تواند بطورکاملی مطالب را به مفهومی که درنظر گرفته شده است ترجمه کند. مدارس عمومی کانتی فیرفکس نمی تواند صحیح بودن اینگونه ترجمه ها را تضمین کند و نه اینکه ما مسؤل خواهیم بود برای عواقب ناشی از اینگونه ترجمه ها. گرافیکهای با متن، مطالب بصورت پی دی اف PDF و برنامه های مخصوص applications موجود در این سایت را نمی توان ترجمه کرد.

 

한국어/Korean

Fairfax 카운티 공립학교 웹사이트는 Google에 의해 작동되는 "기계 (자동) 번역"에 의해 번역되고 있습니다.

메뉴에서 특정 언어를 선택함으로 여러분은 이 사이트에 있는 페이지들을 영어가 아닌 다른 언어로 전환되도록 요청하는 것입니다.  다른 기계 번역과 마찬가지로, 기계에 의한 자동 번역은 문맥 전후에 민감하지않으며 본래 의도한 의미대로 완전하게 번역되지않을 수 있습니다.  Fairfax 카운티 공립학교는 번역된 원문의 정확성을 보장할 수 없을 뿐만 아니라 이런 결과로 인한 문제들에 대해서도 법적 책임이 없습니다. 이 사이트에 글과 함께 나오는 그래픽, PDF 화일 및 특정 애플리케이션들은 번역될 수 없습니다.

 

Spanish / Español

El sitio Internet de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax está siendo traducido por medio de “traducción automáticas” hecha por Google.

Al seleccionar un idioma del menú usted está solicitando que ciertas páginas en este sitio se traduzcan a un idioma que no sea inglés. Como sucede con cualquier traducción automática, la traducción no toma en cuenta el contexto y es posible que la traducción del texto no mantenga fielmente su verdadero significado. Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax no pueden garantizar la exactitud del texto traducido ni tampoco asumimos responsabilidad alguna por ningún problema resultante. Los gráficos que tengan texto, los archivos en formato PDF y las aplicaciones especiales que se encuentran en este sitio no pueden traducirse.

 

Tiếng Việt/Vietnamese

Địa chỉ mạng của Hệ Trường Công Quận Fairfax được dịch thông qua "máy dịch thuật" cung cấp bởi Google.

Bằng cách tuyển chọn một ngôn ngữ từ trình đơn, quý vị yêu cầu chuyển ngữ các trang trên địa chỉ mạng nầy qua một ngôn ngữ khác ngoài Anh ngữ.  Như với bất cứ máy dịch thuật nào, sự chuyển ngữ không được nhạy phù hợp với văn cảnh và có thể không hoàn toàn chuyển đổi nội dung văn bản theo như ý nghĩa chủ định.  Hệ Trường Công Quận Fairfax không thể bảo đảm sự chính xác của nội dung văn bản đã được chuyển đổi cũng như chịu trách nhiệm về bất cứ những vấn đề dẫn đưa đến nào.  Các đồ hình với văn bản, tập tin PDF và các phần ứng dụng trên địa chỉ nầy không thể nào dịch được,

Official Language Translations

Webpage Curator

Katie Han
kjhan@fcps.edu

Last Updated

April 17, 2015